Luna


Style:       Maria Derunova
Producer:    Alena Oklar
PH:          Anastasiya Fedorenko
MD:          Luna
MUA:         Julia RadaQadriya


Style:       Maria Derunova
PH:          Alexandra Filimonova

Producer:    Oleg Rozhdestvenskiy

MUA:         Nataly Buldakova

MD:          Kadria GalautdinovaStella


Style:       Maria Derunova
PH:          Kseniya Vashchenko

MUA:         Olga Korobeynik

MD:          Stella VeonaSecond Friend Store


Style:       Maria Derunova
PH:          Inna Zhilyaeva

Classy


Style:       Maria Derunova
Producer:    Svetlana Mikhailyk
Assistant:   Anastasia Baranova
PH:          Lubya Kozorezova
MD:          Maria Volga